wynajem busów, wypożyczalnia busów
wypożyczalnia mazowieckie i łódzkie, wypożyczalnia mazowieckie łódzkie wynajem busów osobowych, wypożyczalnia busów osobowych przewóz mazowieckie i łódzkie, przewóz mazowieckie łódzkie
wynajem busów towarowych, wypożyczalnia busów towarowych
wynajem przyczep, wynajem lawet
wynajem aut towarowych, przewóz osób
wypożyczalnia mazowieckie i łódzkie, wypożyczalnia mazowieckie łódzkie przewóz mazowieckie i łódzkie, przewóz mazowieckie łódzkie
wypożyczalnie aut 9-cio osobowych
Warunki wynajmu samochodów wynajem busów osobowych, wypożyczalnia busów osobowych wynajem busów towarowych, wypożyczalnia busów towarowych wypożyczalnie aut 9-cio osobowych

ZAŁĄCZNIK (1)DO OGÓLNYCH WARUNKÓW  WYNAJMU SAMOCHODU
Obowiązki Najemcy,Zasady użytkowania pojazdu

wynajem przyczep, wynajem lawet wynajem aut do 3,5t wypożyczalnia mazowieckie i łódzkie

ZAŁ. (2)DO OGÓLNYCH WARUNKÓW  WYNAJMU SAMOCHODU CENNIK

przewóz mazowieckie i łódzkie wypożyczalnie aut 9-cio osobowych wynajem aut do 3,5t

UMOWA WYPOŻYCZENIA PRZYCZEPY

wynajem aut do 3,5t przewóz towaru wypożyczalnia mazowieckie i łódzkie, przewóz mazowieckie i łódzkie

UMOWA WYPOŻYCZENIA LAWETY

wynajem przyczep, wynajem lawet wynajem aut do 3,5t wynajem aut towarowych, wypożyczalnie aut 9-cio osobowych

Obowiązki Najemcy w uzytkowaniu przyczepy/lawety

wynajem przyczep, wynajem lawet wynajem przyczep, wynajem lawet wynajem aut do 3,5t

UMOWA WYPOŻYCZENIA BUSA 9 osobowy  z dużą kabiną załadunkową

wynajem aut do 3,5t wynajem busów osobowych, wypożyczalnia busów osobowych wynajem busów towarowych, wypożyczalnia busów towarowych

UMOWA WYPOŻYCZENIA BUSA 3 osobowy  z pełną kabiną załadunkową

wynajem busów towarowych, wypożyczalnia busów towarowych wypożyczalnia mazowieckie i łódzkie, przewóz mazowieckie i łódzkie wynajem aut do 3,5t

 

przewóz osób, przewóz towaru
 

Ogólne Warunki wynajmu samochodów

MUL-MAR P.H.U.  oddaje do użytkowania osobie (firmie) pojazd na okres opisany na odwrocie i na warunkach przedstawionych poniżej.

Użytkownik swoim podpisem oświadcza, ze przyjmuje poniższe Ogólne Warunki Wynajmu i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za samochód oraz odpowiedzialność za wszelkie osoby, którym powierzy samochód.
Integralną częścią warunków wypożyczenia pojazdu jest załącznik nr 1 (zwany dalej Obowiązki Najemcy, Zasady użytkowania pojazdem) oraz załącznik nr 2 (zwany dalej Cennikiem)
Kierowcą mogą być tylko osoby, które są wskazana na Umowie Wypożyczenia.

  1. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy.
  2. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone przez przedstawiciela MUL-MAR P.H.U.  nie później niż 12 godz. przed zakończeniem umowy.
  3. Za doprowadzenie lub odbiór pojazdu od Użytkownika na terenie miasta Żyrardów + 10km firma nie pobiera opłaty, jeżeli okres wypożyczenia przekracza 21 dni.
  4. W innych miejscach, opłaty ustala się zgodnie z cennikiem.
  5. Bezprawne przedłużenie umowy, upoważnia MUL-MAR P.H.U. do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 20,00zł za każdą godzinę użytkowania pojazdu niezgodnie z umową oraz powiadomienia Policji o zaginięciu samochodu.
  6. Pojazd w chwili wydania musi być sprawny technicznie, czysty i zatankowany. Ewentualne uwagi o stanie pojazdu należy wpisać do rubryki "Uwagi". W chwili zwrotu w pojeździe powinna być taka sama ilość paliwa jak przy wyjeździe. Jeśli ilość paliwa jest mniejsza, Użytkownik wniesie dodatkową opłatę za brakujące paliwo + 35% wartości zatankowanego paliwa i ta wartość zostanie doliczona do faktury końcowej. W przypadku zwrotu samochodu brudnego, zostanie doliczony koszt umycia według cennika.
  7. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad typowego użytkowania pojazdu a w szczególności:
     • przewozić dozwoloną liczbę pasażerów i ładunków NIE PRZEKRACZAJĄC TONAŻU
     • nie kierować pojazdem znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
     • nie holować innych pojazdów
     • pojazdem mogą kierować tylko osoby wymienione w umowie lub jeśli Użytkownikiem jest firma, osoba upoważniona
     • kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy od co najmniej 1 roku.
    1. SAMOCHÓD JEST UBEZPIECZONY NA WARUNKACH FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE, OC, AC, KR I NW. UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE WARUNKI OKREŚLONE PRZEZ FIRMĘ UBEZPIECZENIOWĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE UTRATY POJAZDU WRAZ Z DOKUMENTAMI.
    2. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu z własnej winy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody nieobjęte ubezpieczeniem AC. Za szkody powstałe z własnej winy użytkownik będzie obciążony kwota udziału własnego wysokości 4000PLN, a w szkodach o wartości mniejszej niż 2000 PLN, użytkownik obciążony zostanie pełnymi kosztami naprawy.
    3. Gdy zaistnieje wypadek drogowy lub inne zdarzenie losowe, należy:
      • Niezwłocznie powiadomić przedstawiciela MUL-MAR P.H.U. o zaistniałej sytuacji.
      • Wezwać policję i odpowiednie służby
      • Zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych firm, terminach ich ważności, które je wydały oraz zanotować numer i adres Policji dla miejsca zdarzenia.
      • Zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.
      • Upewnić się, czy zgromadzone dokumenty są wystarczające do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.
      • Niezwłocznie powiadomić przedstawiciela MUL-MAR P.H.U. o zaistniałej sytuacji.
     • Użytkownik odpowiada materialnie za straty powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.
     • Kaucja - depozyt (w formie zastawu bankowego lub gotówkowego) w okresie wynajmu wynosi od 1000, 00zł do 2500, 00zł. W zależności od pojazdu i doposażenia.  
     • Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty pojazdu lub braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia pojazdu jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej.
     • Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, MUL-MAR P.H.U. zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody i straty.
     • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
     • MUL-MAR P.H.U. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.
     • Opłata za wynajem pojazdu następuje z góry po wystawieniu faktury za umówiony okres wynajmu. Kaucja-depozyt do zwrotu po oględzinach pojazdu przez pracownika MUL-MAR P.H.U. przy braku zastrzeżeń.
     • Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Użytkownika, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.
     • W przypadku konieczności dokonania naprawy w okresie użytkowania pojazdu, Użytkownik upoważniony jest do podpisania i odebrania faktury VAT w imieniu MUL-MAR P.H.U. Jeśli nie ustalono inaczej, naprawa powinna być dokonana w najbliższym autoryzowanym serwisie danej marki samochodu. Rozliczenie kosztów naprawy nastąpi przy zwrocie pojazdu.
     • Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe.
     • MUL-MAR P.H.U. informuje, że obowiązkiem osoby biorącej w najem pojazd jest zapewnienie udziału Policji w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej. Zaniechanie powyższego narusza warunki polisy ubezpieczeniowej i może skutkować odpowiedzialnością materialną biorącego pojazd w najem.
     • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyjazdy poza granice kraju mogą się odbywać po uzyskaniu PISEMNEJ zgody wypożyczalni MUL-MAR P.H.U., na pisemny wniosek użytkownika.

    ZAŁĄCZNIK nr 1 DO OGÓLNYCH
    WARUNKÓW WYNAJMU SAMOCHODU

    Obowiązki Najemcy, Zasady użytkowania pojazdu

    W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

    A. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP i UE prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
    b. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków i panel radia DVD,
    c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
    d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
    e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości.

    W szczególności zabrania się:

    a. holowania innych samochodów wynajmowanym samochodem,
    b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
    c. palenia tytoniu w samochodzie,
    d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
    W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a) albo c) bądź d) niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
    W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
    Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami,
    zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.


    Opłaty;

    a. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 2 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. W przypadku przedłużenia o ponad 2 godz. zostanie naliczona następna doba.
    b. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
    c. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

    Zwrot lub wymiana pojazdu

    a. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.
    b. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu, a o 24 godziny, wymaga uzgodnienia drogą mailową, faksem lub uzyskanie zgody za pomocą sms-a z widocznym nr 602749718 od nadawcy. W przypadku dłuższego terminu wymagane jest podpisanie aneksu do umowy i uiszczenie opłaty o wartości przewidywanego okresu najmu pojazdu.
    c. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu i zostaje zgłoszone Policji.
    d. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo emailem z potwierdzeniem odbioru go poprzez odebranie sms-a z widocznego nr Tel 602749718 .
    e. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin.Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
    f. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
    g. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg cennika
    h. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
    - braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
    - szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
    - szkód rzeczywistych, niezgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
    - likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu,
    - odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu, albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
    i. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
    j. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/ i polisy albo/ i kluczyków samochodu albo rzeczy wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami w nim przewidzianymi.
    k. W przypadku zwrotu pojazdu przed ustalonym terminem, firma MUL-MAR zobowiązuje się do zwrotu kwoty pomniejszonej o nie wykorzystany okres. Jednak nie większej niż rzeczywisty czas wypożyczenia według stawki z cennika na dany okres + 1 doba.   


    Serwis, przeglądy i naprawy;

    Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 200 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).

    Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu - procedura postępowania

    a. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż do 2 godziny od momentu zdarzenia.
    b. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.

    Obowiązki Wynajmującego

    a. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
    b. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 8.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 8.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.
    W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
    Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie:
    -. utraty dowodu rejestracyjnego lub/ i polisy ubezpieczeniowej albo/ i kluczyków od samochodu,
    -. rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC,
    -. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

    Ubezpieczenie pojazdów

    Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
    a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
    b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
    c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 20 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego - franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
    d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
    e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
    f. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco, oraz kradzieży samochodu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) + VAT),
    g. wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 500 zł (pięćset) + VAT),
    h. kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca,
    i. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca,
    j. włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca,
    k. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
    W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
    l. Samochody posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zieloną Kartę). Najemca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego samochodu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie nie wywiązania się z tego obowiązku.
    ł. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe

    CENNIK;

    WYSOKOŚĆ OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM I KARY UMOWNE

    A. Brak dowodu rejestracyjnego, lub polisy ubezpieczeniowej, lub tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 300,00 cena umowna.
    B. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 500,00 cena umowna.
    C. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka koszt w/g stawki producenta + 35% cena umowna.
    D. Brak kołpaka oryginalnego koszt w/g stawki producenta + 35% cena umowna.
    E. Brak panela do radia koszt w/g stawki producenta + 35% cena umowna. 
    F. Brak dokumentów technicznych 300,00zł - cena umowna
    G. Uzupełnienie brakującego paliwa koszt w/g cennika stacji "LOTOS w Żyrardowie" w dniu zwrotu pojazdu + 35% cena umowna.
    H. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego koszt doprowadzenia do stanu pierwotnego przez serwis Peugeot + 35%.
    I. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g  cennika producenta + 35% cena umowna.
    J. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) opłata za przywrócenie gwarancji w/g stawki producenta + marża 35%. W przypadku braku możliwości przywrócenia gwarancji fabrycznej opłata w wysokości 4000,00zł -cena umowna.
    K. Palenie tytoniu w samochodzie 350,00zł - cena umowna.
    L. Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem 350,00zł - cena umowna.
    Ł. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem  500,00zł - cena umowna.
    M. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP 500,00zł za każdą dobę pobytu samochodu za granicą - cena umowna.
    N. Zwłoka w zwrocie samochodu 20,00zł za każdą godzinę zwłoki -cena umowna.
    M. Umycie pojazdu z zewnątrz koszt 50zł
    O. Posprzątanie pojazdu we wnętrz 100zł
    P. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy 100,00zł-cena umowna.


    Ceny podane są w PLN, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
    Zapoznałem się z cennikiem i zgadzam się na w/w stawki potwierdzając własnoręcznym podpisem.


     

     

 

 

 
 

wynajem busów osobowych, wypożyczalnia busów osobowych